Intregritetspolicy

Så behandlar vi dina personuppgifter

På Trepe Bil AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Vi skulle exempelvis aldrig sälja eller annars lämna ut dina personuppgifter till ett annat företag. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information samt vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Om du som privatperson äger en bil så är bilens registreringsnummer en personuppgift, men om bilen istället ägs av ett företag är registreringsnumret inte en personuppgift. Även olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.

Trepe Bil AB ansvarar för de personuppgifter vi lagrar:

Trepe Bil AB
Trunstavägen 37
741 90 Knivsta
Org-nr: 556787-8094
info@trepebil.se

Om förändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid på vår webbplats https://www.3pbil.se

Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter), eller som kan vara av avgörande betydelse för dig, får du information via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. Där förklarar vi även innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

När du kontaktar oss via kontaktformulär eller e-post

När du kontaktar oss genom kontaktformulär på 3pbil.se eller e-post behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna hantera din förfrågan. Vi sparar uppgifter från kontaktformulär och e-post en viss tid för kundtjänständamål. Beroende på vad din kontakt gäller kan vi exempelvis spara ditt namn, telefonnummer, e-postadress och registreringsnummer för att fullgöra hanteringen. Renderar din kontakt i en verkstadsbokning hanteras dina personuppgifter enligt nedan stycke.

När du bokar en tid i vår verkstad
När du bokar en verkstadstid måste vi kunna hantera din bokning. Vi registrerar din bokning i vårt kundsystem, och registrerar eventuella faktureringsuppgifter i vårt bokföringssystem. Vi behöver exempelvis ditt namn, telefonnummer, e-postadress och registreringsnummer för att kunna fullgöra bokningen.

Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden när du bokar en verkstadstid hos oss.

De personuppgifter vi lagrar är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, fakturaadress, e-post och telefonnummer)
 • Fakturerings- och betalningsinformation
 • Registreringsnummer

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som på ett eller annat sätt är underleverantörer till oss. Dessa underleverantörer kallas för personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål vi har angivit. Vi förmedlar aldrig dina personuppgifter till någon annan tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige. Går inte det, väljer vi så långt det är möjligt liknande lösningar inom EU.

Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

All information om dina rättigheter finns på Intregritetsmyndighetens hemsida: https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/

Rätt till tillgång (registerutdrag)
Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig får du gärna kontakta oss för att få tillgång till dina uppgifter. Informationen lämnas ut i form av ett registerutdrag med beskrivning av ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperioder och information om varifrån informationen har samlats in.

När du begär att få tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Integritetsmyndigheten är tillsynsmyndighet?

Integritetsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsmyndigheten.

Om en personuppgiftsincident uppkommer är vi skyldiga att anmäla det till Integritetsmyndigheten. En incident är en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter.

Det kan också vara fråga om en personuppgiftsincident ifall händelsen leder till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de behandlade personuppgifterna. Incidenten ska anmälas till Integritetsmyndigheten inom 72 timmar från det att den upptäcktes.

  Karta 3P Bil AB - Bilhandlare och bilverkstad i Knivsta